Thursday, June 13, 2019 By: visalakshi

అమ్మ దీవెనలు

 ఓం శ్రీసాయినాధాయ నమ:

మాణిక్యవీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసాం
మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగ కన్యాం మనసా స్మరామి
చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే
పుండ్రేక్షుపాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే నమస్తే జగదేకమాత:!!
   అమ్మలగన్నయమ్మ  ముగురమ్మలమూలపుటమ్మ చాలపెద్దమ్మ లలితమ్మ..జగతికి మూలమైన శక్తి స్వరూపిణి. సమస్త చరాచర జగత్తు యొక్క రూపము తానే అయి ఉన్న తల్లికి నమస్కారము.  జగత్తును ధరించి పోషించు  అమ్మవారిని బహు రూపాలలో పలు నామాలతో అర్చిస్తాము. ఏ పేరుతో పిలిచినా చల్లని వరాలను కురిపించే కరుణామయి నా దుర్గమ్మ తల్లి.
మంగళకరమైన స్వరూపముగల తల్లి భద్రకాళీమాత.. ఓరుగల్లు{వరంగల్} భద్రకాళీ అమ్మవారి క్షేత్రములో అమ్మ దీవెనలు భక్తులకు ప్రతిక్షణం అందుతాయనుటకు నిదర్శనం ఆ అద్భుతమైన అమ్మ వీక్షణ కరుణాకటాక్షాలు...భక్తుల భక్తి యందు ప్రియము గల తల్లి..నిష్కల్మషమైన భక్తిద్వారా ఆ తల్లి అనుగ్రహమును పొంది తరించగలము.


శ్లో" సర్వభూతహితేదేవి సర్వసంపత్ ప్రదాయిని
     పద్మమాలాధరేదేవి నారాయణి నమోస్తుతే!!

వేదమాత గాయత్రి.."గాయత్రిని మించిన మంత్రం లేదు. తల్లిని మించిన దేవత లేదు".మాతృరూపంలో,పితృరూపంలో గాయత్రీ దివ్యశక్తిగా తన    భక్తులకు,
ఆరాధకులకు లోకకళ్యాణదృష్ట్యా ఆ తల్లి సద్గుణ సర్వస్వాన్నీ ప్రసాదిస్తుంది.
జన్మజన్మాంతరాల కర్మపాశాలనుండి విముక్తుల్ని చేస్తుంది. లక్ష్మీమాత ధనవైభవశక్తులకు అధిష్ఠాత్రి. ఈతల్లి భక్తులకు ధన వైభవ ఐశ్వర్య సంపద పదవీ మొదలగు సమస్త భౌతిక సుఖసాధనలను ప్రసాదిస్తుంది.

"ఓం మహాలక్ష్మ్యై చ విద్మహే, విష్ణు పత్న్యైచ ధీమహీ తన్నో లక్ష్మీ: ప్రచోదయాత్." .
రాధాదేవి ప్రేమశక్తికి అధిష్ఠాత్రి. భక్తులకు యదార్ధమైన ప్రేమభావాన్ని కలుగజేసి అసూయా ద్వేష  భావాదులను  దూరం  చేస్తుంది.


"ఓం వృషభానుజాయ విద్మహే. కృష్ణప్రియాయ ధీమహీ, తన్నో రాధా ప్రచోదయాత్." .
సరస్వతీమాత జ్ఞానశక్తికి అధిష్ఠాత్రి. జ్ఞాన, వివేక దూర దర్శిత్వం, బుద్ధిమత, విచారశీలత్వాదులను ప్రసాదిస్తుంది.


"ఓం సరస్వత్యై చ విద్మహే. బ్రహ్మ పుత్ర్యై చ ధీమహీ తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్."
 .
దుర్గామాత దమనశక్తికి అధిష్ఠాత్రీదేవి. సమస్త విఘ్నబాధలపై విజయాన్ని ప్రసాదిస్తూ దుష్టులనూ, శత్రువులనూ నాశనం చేస్తూ భక్తులకు సమస్త ప్రకారాలైన శక్తి సామర్ధ్యాలను ప్రసాదిస్తుంది.


"ఓం గిరిజాయై చ విద్మహే. శివప్రియాయై చ ధీమహీ తన్నో దుర్గి:ప్రచోదయాత్."
 .
సీతామాత తపశ్శక్తికి అధిష్ఠాత్రీదేవి. నిర్వికారంగా పవిత్రభావంతో సాత్త్వికవృత్తితో అనన్య భావాలతో తపో నిష్ఠులనుగా తన భక్తులను తయారుచేసి ఆధ్యాత్మికోన్నత మార్గానికి మనలను ప్రేరితులను చేస్తుంది.


"ఓం జనక నందిన్యై చ విద్మహే.భూమిజాయై చ ధీమహీ తన్నో సీతా ప్రచోదయాత్."
 .
హంసదేవత వివేక శక్తికి అధిష్ఠాత. హంస యొక్క క్షీరనీరవివేకం జగత్ ప్రసిద్ధమైనది.సదసద్వివేకాన్నీ, దూరదర్శిత్వాన్నీ, సత్సంగతినీ ఉత్కృష్ఠాహారాన్నీ, ఉజ్వల యశస్సంతోషాది గుణాలనూ ఈ దేవత ప్రసాదిస్తుంది.


"ఓం పరమహంసాయ విద్మహే. మహా హంసాయ ధీమహీ, తన్నో హంస: ప్రచోదయాత్"
 .
తులసీదేవి సేవాశక్తికి అధిష్ఠాత్రి. సత్కార్యాలలో ప్రేరణ, ప్రాణిమాత్రులను సేవించాలన్న ప్రవృత్తి, ఆత్మశాంతి, పరదు:ఖ నివారణ, పవిత్రనిష్ఠాది ఫలాలను ప్రసాదిస్తుంది.


"ఓం శ్రీ తులస్యై విద్మహే. విష్ణు ప్రియాయై ధీమహీ తన్నో బృందా ప్రచోదయాత్."
శృంగేరి శారదా మాతను వీక్షించే కన్నుల్లో.. అలౌకిక ఆనందానుభవం మాటలకందనిది. .
 " అమ్మా!" అని నిష్కపటంగా నిరహంకారంగా శ్రద్ధాభక్తులతో మనం ఏ రూపాన్ని స్మరించినా పిలిచినా చాలు అమ్మ తన భక్తులను దీవిస్తుంది ఉద్ధరిస్తుంది.


"ఓం శ్రీ మాత్రే నమ:"


0 comments: