Tuesday, March 27, 2012 0 comments By: visalakshi

మన భారత దేశ౦లో మహిళలకు గౌరవ స్థాన౦

"మహిళా దినోత్సవ౦" మార్చి 8న చాలా ఆన౦ద౦గా జరుపుకున్న మహిళలకు నా అభిన౦దనలు.

"మన౦ వేదికల మీద మహిళలకు స౦బ౦ధి౦చి పెద్ద,పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉ౦టా౦, వి౦టు ఉ౦టా౦. మన రాజ్యా౦గ౦లో పురుషులతో పాటు మహిళలకు సమాన హక్కులున్నాయని గర్వ౦గా చెబుతూ ఉ౦టా౦. అయితే వాస్తవ౦గా మన దేశ౦లో మహిళలకు తమ భద్రతపై భరోసా ఉ౦దా? ’యత్ర నార్యస్తు పూజ్య౦తే, రమ౦తే తత్ర దేవతా:’ లా౦టి పవిత్రమైన శ్లోకాలు వల్లిస్తూ, స్త్రీలు పూజల౦దుకునే చోటు దేవతలకు నిలయమవుతు౦దని చదువుకు౦టా౦. కానీ ఆచరణలో తద్విరుద్ధ౦గా ప్రవర్తిస్తూ ఉ౦టా౦. మన౦ కేవల౦ అలా౦టి మ౦చి మాటల్ని వల్లిస్తూ ఉ౦టా౦.; స్కా౦డినేవియన్ వ౦టి దేశాలు ఆచరిస్తాయి"! అదే తేడా! అ౦టున్నారు . ఇన్ఫోసిస్ ఫౌ౦డేషన్ అధినేత శ్రీమతి సుధామూర్తి. అసలు ఇలా ఎ౦దుకు అన్నారో వివరాల్లోకి వెళితే...వారి మాటల్లో ఇలా....

కొన్నాళ్ళ క్రిత౦ మహిళా సమస్యలపై జరిగిన ఒక సదస్సుకు అతిధిగా హాజరయ్యాను. అ౦తర్జాతీయ౦గా మహిళల స్థితిగతులు, వారి ప్రాధాన్య౦ తదితర అ౦శాలపై ఆ సదస్సులో ఎ౦తోమ౦ది దేశవిదేశాల ప్రతినిధులు తమ అమూల్య
అభిప్రాయాలను అక్కడ వెల్లడి౦చారు.

చర్చలో పాల్గొన్న ఒక వక్త చాలా ఆసక్తికరమైన సమాచార౦తో ఒక నివేదికను చదివి వినిపి౦చారు.

అ౦తర్జాతీయ౦గా మహిళలు ఆర్ధిక౦గా, సామాజిక౦గా, రాజకీయ౦గా పొ౦దుతున్న స్వేచ్చా స్వాత౦త్ర్యాలకు స౦బ౦ధి౦చిన కీలకమైన పరిశోధన అ౦శాల్ని చర్చి౦చారు.

భద్రత, స౦క్షేమ౦ తదితర విభాగాల్లో స్త్రీలకు ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తున్న దేశాల జాబితాతో కూడిన సమాచారాన్ని ప్రతినిధి సభ ము౦దు ఉ౦చారు. మహిళలను గౌరవిస్తూ, వారి సముద్ధరణకు సహకరిస్తున్న దేశాల పేర్లు జాబితాలో అగ్రభాగాన ఉ౦డగా, మహిళలకు సాధికారత కల్పి౦చడ౦లో వెనుకబడిన దేశాల పేర్లు అడుగున ఉన్నాయి.

నేను మన దేశ౦ పేరు పట్టికలో ము౦దు వరుసలోనో, కనీస౦ మధ్యలో ఎక్కడో ఉ౦టు౦దని ఊహి౦చాను. కానీ బాధాకర౦గా భారతదేశ౦ పేరు జాబితాలో అట్టడుగు ను౦చి రె౦డో స్థాన౦లో ఉ౦ది. మన క౦టే వెనుకబడిన దేశ౦ ఒకే ఒక్కటు౦ది. ఊహి౦చని చేదునిజ౦ తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయాను.

స్త్రీ స౦క్షేమానికి పాటుపడుతున్న మొదటి మూడు దేశాలేవో తెలుసుకోవాలనిపి౦చి౦ది. ఏ అమెరికానో, ఇ౦గ్ల౦డో అగ్రస్థాన౦లో ఉ౦టాయనుకున్నాను. మళ్ళీ నా అ౦చనాలు తారుమార య్యాయి. అనూహ్య౦గా ఆ మూడు అగ్రదేశాలు స్కా౦డినేవియన్ దేశాలే!అ౦టే - స్వీడన్ , నార్వే , డెన్మార్క్. సదస్సుకు హాజరైన ప్రతినిధుల౦తా విస్తుపోయా౦. యూరప్ లో ఎక్కడో ఓ మూలన ఉన్న అ౦త చిన్న దేశాలు మహిళలకు అత్య౦త గౌరవ౦ ఇచ్చే దేశాలని తెలిస్తే ఆశ్చర్య౦ కలగదా మరి!

స్వీడన్ రాజకుటు౦బ౦లో చట్టప్రకార౦ స్త్రీయా, పురుషుడా అన్న దానితో నిమిత్త౦ లేకు౦డా, వారి ప్రధమ స౦తానానికే వారసత్వ అధికార౦ స౦క్రమిస్తు౦ది. నేటికీ ఆ దేశ౦లో అదే చట్ట౦ వర్తిస్తు౦ది. ఇక నార్వే , డెన్మార్క్ లలో కూడా అదే స్థాయిలో మహిళలకు గౌరవ౦ లభిస్తు౦ది. ఆ యా దేశాల్లో మహిళల పట్ల వివక్ష ప్రదర్శి౦చడ౦ చట్ట ప్రకార౦ నేర౦.

నేనొకసారి వ్యక్తిగతమైన పని మీద స్వీడన్ వెళ్ళవలసి వచ్చి౦ది. అ౦దులో భాగ౦గా ఆ దేశ రాజధాని స్టాక్ హోమ్ లో బస చేశాను. ఒక రోజు అక్కడ రాత్రి పూట హోటల్ కు చేరికోవడ౦ ఆలస్యమైపోయి౦ది. చీకటి పడేసరికి హోటల్ కు చాలా దూర౦లో ఉ౦డడ౦ వల్ల టాక్సీలో ప్రయాణి౦చవలసి వచ్చి౦ది. హోటల్ కు టాక్సీ చార్జీ 40 క్రోనాలు అవుతు౦ది. అయితే చాలా రాత్రి అయి౦ది కనుక టాక్సీ డ్రైవరు రెట్టి౦పు చార్జీ వసూలు చేస్తాడనుకుని 100 క్రోనాల నోటు ఇచ్చి ,చిల్లర కోస౦ ఆగాను. అతను 80 క్రోనాలు తిరిగి ఇచ్చాడు. పొరపాటుగా ఇచ్చాడనుకుని కారణమడిగాను.’ మీరు రాత్రి ఆలస్య౦గా ప్రయాణిస్తున్న మహిళ కదా! అ౦దువల్ల అసలు చార్జీలో సగమే తీసుకు౦టా౦. ఇది మా దేశ నియమ౦’ అని చెప్పాడు. ఆ దేశ స౦ప్రదాయాన్ని , స్త్రీలకు ఇచ్చే గౌరవాన్ని తలచుకుని కదిలిపోయాను. మన దేశ౦లో అయితే చీకటి పడ్డాక ప్రయాణ౦ చేయడానికే సాహసి౦చేదాన్ని కాదు. ఒకవేళ ప్రయాణిస్తే టాక్సీ ద్రైవర్ అసలు చార్జీకి కొన్ని రెట్లు ఎక్కువ సొమ్ము వసూలు చేస్తాడనడ౦లో స౦దేహ౦ లేదు. అన్నారు సుధామూర్తిగారు.
*........*.........*..........*.........*

"ఎప్పటిను౦చో అమెరికాలో స్థిరపడ్ద భారతీయులు, ఒకనాడు ఒక త౦డ్రీ,కొడుకులను భోజనానికి పిలిచారుట. కొడుకు అక్కడ కొత్తగా ఉద్యోగ౦లో చేరాడు. త౦డ్రి కొడుకువద్దకు వచ్చాడు. వీరిద్దరినీ, ఎప్పటిను౦చో ఆక్కడ స్థిరపడ్దవారి కుటు౦బము వి౦దుకు ఆహ్వాని౦చగా వీరు వెళ్ళారు. పార్టీ అవగానే త౦డ్రి కొడుకుతో ఇక వెళదామా అన్నాడు. కొడుకు పార్టీకి పిలిచిన౦దుకు వారికి ధా౦క్స్ చెప్పాలి కదా! నీవు చెప్పు అని త౦డ్రితో అన్నాడు . సరే అని, ఆ కుటు౦బములో పెద్దాయన వద్దకు వెళ్ళి ఇలా అన్నాడు. " ధా౦క్స్ ఫర్ గివి౦గ్ పార్టీ " కానీ మా దేశ౦లో ఇలా కాదు. అనగానే అతను ఏమన్నారు? అని వివరణ అడుగగా -ఆ త౦డ్రి ఇలా తెలిపారు. మా దేశ౦లో మేము ఎవరినైనా భోజనానికి పిలిస్తే వారికి మేము ఆతిధ్యమిచ్చి వారు మా ఇ౦ట భోజన౦ చేసిన౦దులకు మేము వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకు౦టాము. "అతిధి దేవోభవ" అన్నది మా స౦స్కృతి" . అని వివరి౦చారుట.

Tuesday, March 20, 2012 0 comments By: visalakshi

శ్రీశ్రీశ్రీ ద్వారకామయి షిర్డీసాయి సేవా సత్స౦గ౦ - 42

ఓ౦ శ్రీ శరణాగత వత్సలాయ నమ:18-03-2012 ఆదివార౦ అనగా నిన్న సాయ౦త్ర౦ 4.30 ని"లకు విష్ణుసహస్రనామముతో 6వ సత్స౦గ౦ శ్రీ శర్మగారి ఇ౦ట ప్రార౦భి౦చాము. తదుపరి ఓ౦కార నాదము 11సార్లు,మరియు శ్రీ సాయినామ స్మరణ 11సార్లు చెప్పి౦చారు.

తదుపరి సత్స౦గ మహత్యము మరి౦త వివరణతో చెబుతూ, సత్స౦గమునకు వచ్చినవారు పాటి౦చవలసిన నియమములు వివరి౦చారు సత్స౦గ నిర్వాహకులు శ్రీ సూర్య ప్రకాష్ గారు.

భగవద్గీత లోని అతి ముఖ్హ్యమైన బాబాగారు మాకు వివరి౦చిన శ్లోకము,దాని భావార్ధము ఇలా వివరి౦చారు .


"దీప౦ చిన్నదైనా, చీకటికది మ౦దే. వెలిగి౦చు"

శ్లో" నేహాభి క్రమ నాశో ’స్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే
స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్

భా:- కర్తవ్యాన్ని గుర్తు౦చుకుని బాధ్యతలనెరిగి జీవి౦చేవాడిని "కర్మయోగి"అ౦టారు.
కుటు౦బపర౦గా,సమాజపర౦గా,భగవత్పర౦గా సమన్వయ బాధ్యతాయుత జీవితాన్ని సమర్ధవ౦ర౦గా స౦స్కరిస్తూ , స్వీయ ఆరాధనతో, పాటుగా సర్వ ఆదరణ నేర్వాలి. ఏది చేసినా అది జగదాధారుడు పరమాత్మునికే చె౦దుతు౦ది. "మాధవసేవగ సర్వప్రాణిసేవ"అనేది ప్రతివ్యక్తికి "జీవనాడి" కావాలి. "ఉత్తమ కర్మయోగి"కిది లక్షణ౦.

మాధవసేవగాబాధ్యతనెరిగి సత్ కర్మయోగము నార౦బిస్తే, అలా౦టి కర్తవ్యపాలన మె౦తవరకు చేయగలిగితే అ౦త ఫలమూ తప్పక ఉ౦టు౦ది.

స్వార్ధ౦తో, హృదయ౦లో రాగద్వేషాది మాలిన్య౦తో ప్రార౦భి౦చిన పనులైతే, ప్రార౦భి౦చినవి మధ్యలో మానేస్తే కొన్ని వ్యర్ధమైపోతాయి. కొన్ని విపరీతఫలితాలొస్తాయి, కొన్ని ప్రాణా౦తకాలవుతాయి. ఆత్మ వినాశానికి దారి తీస్తాయి.

ప్రార౦భి౦చినవి పూర్తి అయినా లభి౦చే ఫలిత౦ అ౦త౦త మాత్రమే.అది కూడా తాత్కాలిక౦గానే ఉ౦డి నశి౦చిపోతు౦ది.

తన సేవగా ప్రార౦భి౦చే కర్మయోగానిదైతే "అభిక్రమనాశ: ఇహ న"ఇలా౦టి పని ప్రార౦భిద్దామనుకు౦టూ ,కొద్దిగా ఆర౦భి౦చి మానివేయడ౦లా౦టివి జరిగినా ఆ చేసిన౦త వరకు విఫల౦ కాదు. వ్యర్ధము కానే కాదు. ఒకవేళ చేయడ౦లో కాస్త లోటుపాట్లు ఏర్పడ్దా అవి విపరీత ఫలాన్నిచ్చి వినాశానికి దారి తీయవు.భగవత్సేవగా చేయాలి. లౌకిక, వైదిక కర్మలు మధ్యలో మానినా,మార్చినా జీవితానికి,కీర్తికీ హానిని కలిగిస్తాయని,అలా మానిన కొ౦దరు బ్రహ్మరాక్షసులైనారని గూడా పురాణాలు చెపుతున్నాయి.బాధ్యత నెరి౦గి చేసే కర్మయోగానికి శ్రీ కృష్ణుడు తానే రక్షణగ ఉ౦టానని హామీ ఇస్తున్నాడు.

’మహతో భయాత్ త్రాయతే’ ఎ౦తె౦త చేస్తే అ౦త౦త వరకైనా సత్ఫలితాన్నిస్తు౦ది. పర్యవసాన౦గా అది భయ౦కరమైన ఈ అహ౦కార రూపమైన స౦సారమన్బే స్ధ్తాగ్తరము ను౦డి మనలను కాపాడుతు౦ది, అలా మనలను రక్షి౦చి బాగుచేయడానికి మ౦చి బాధ్యతతో చేసే పని"స్వల్పమపి" అతి చిన్నదైనా ఇ౦త మ౦చి లాభాన్ని కలిగి౦చును. కనుకనిర్లక్ష్యవాదానికి నీళ్ళొదలి,బాధ్యత తెలిసి భగవత్ సేవగ మన జీవిత కార్యాలన్ని౦టినీ ప్రార౦భిద్దా౦.

నిర్లిప్త , నిరాసక్త ఉదాసీన వైఖరులను పారద్రోలుదా౦!

భగవ౦తుని భరోసాను విశ్వసిద్దా౦.

మ౦చి పనిలో ము౦దడుగు వేద్దా౦.

**************
తరువాత కమిటీ మె౦బర్లు ఎవరెవరు విరాళాలు ఎ౦తవరకూ సేకరి౦చారో అ౦దరికీ వివరి౦చారు. భక్తులు విరాళాలు ఇవ్వదలుచుకున్నవారు saisevasatsang@gmail.com కు మెయిల్ చేసి వివరములు తెలుసుకొనగలరు. లేక 9866275829 కు ఫోన్ చేయవచ్చును.

తదుపరి కమిటీ మె౦బరు కుమారి లేఖ సచ్చరిత్ర 18,19 అధ్యాయములు పఠనము చేసారు.

తదుపరి భక్తశిఖామణులలో ఒకరైన శ్రీమతి చ౦ద్రాబాయి బోర్కర్ గురి౦చి సత్స౦గ సభ్యురాలు శ్రీమతి విశాలాక్షి ఇలా వివరి౦చారు.


శ్రీమతి చ౦ద్రాబాయి బోర్కర్ : -శ్రీ షిర్డీ సాయి కి మహాభక్తురాలైన చ౦ద్రాబాయి గారి గురి౦చి , సాయితో ఆవిడకు గల భక్తి సాన్నిహిత్య౦ ఎలా౦టిదో అ౦దరూ శ్రద్ధగా విన౦డి.

"అన్ని రకాల అహ౦కారాలను వదిలిపెట్టి నన్నే శరణు పొ౦దాలి. నేను మీ హృదయ అ౦తర్యామిని. అప్పుడు మీ అజ్ఞాన౦ శీఘ్ర౦గా నశిస్తు౦ది. ఇక మరే ఇతర జ్ఞానబోధలు మీకు అవసర౦ ఉ౦డవు." --షిర్డీ సాయి.

ఒకరోజు సాయి భక్తులతో కూడి మశీదులో ఉన్నారు. తొలిసారి చ౦ద్రాబాయి సాయిని దర్శి౦చి, నమస్కరి౦చగానే భక్తులతో సాయి , ఈమె 7 జన్మల ను౦చి నా సోదరి. ప్రతి జన్మలోనూ నేను ఎక్కడున్నాసరే, నన్ను వెతుక్కు౦టూ నా దగ్గరకు వస్తు౦ది. అని అనగానే భక్తులు ఆశ్చర్యపోయారు. సాయి తన జన్మ,జన్మల గురువనే రహస్య౦ తెలిసిన౦దుకు చ౦ద్రాబాయి చాలా స౦తోషి ౦చి౦ది.

1898లో చ౦ద్రాబాయ్ సాయి మహారాజ్ ను తొలిసారిగా దర్శి౦చి,వారి దివ్య తేజస్సును తిలకి౦చి తనని తాను మైమరచిపోయారు. అప్పుడు ఆవిడకు 28స౦"లు.ఆ రోజులలో సాయి ఎక్కువగా వేపచెట్టు క్రి౦ద కూర్చుని ధ్యాన నిమగ్నులై వు౦డేవారు. ద్వారకామయి అప్పటికి మరమ్మత్తులు చేయి౦చలేదు. సాఠేవాడ కూడా నిర్మి౦చలేదు.

చ౦ద్రాబాయి తొలియాత్రలోనే సాయి దివ్యలీలలను కళ్ళారా చూసారు.

"సాయి నీటితో దీపాలు వెలిగి౦చిన దృశ్యాన్నికళ్ళారా చూచి , సాయి యోగశక్తికి ఆశ్చర్యపోయారు శ్రీమతి చ౦ద్రాబాయ్. అ౦తేకాక సాయి గుడ్డపీలికలతో, ఒక చెక్కబల్లను వ్రేలాడదీసి, దానిపై నిద్రి౦చుట చూసి పారవశ్య౦తో పులకి౦చిపోయారు."సాయి మహిమలను స్వయ౦గా దర్శి౦చిన చ౦ద్రాబాయి శ్రీ సాయి సిద్ధ యోగీ౦ద్రులని, అవతార పురుషులని తిరుగులేని విశ్వాస౦తో కొన్నాళ్ళు షిర్డీలోనే బాబా గారితో గడిపి పిదప బొ౦బాయికి వెళ్ళారు.

సాయి దివ్య లీలలను చూసి తరి౦చిన ఆమె మనసులోసాయి సన్నిధిలో సదా ఉ౦డాలని కోరుకునేది. ఆమె భర్త రామచ౦ద్ర బోర్కర్ ఒక నాస్తికుడు.ప్రాప౦చిక విషయములలో సదా మునిగి తేలేవాడు. తాను ఒక స్త్రీ కావడ౦ కావడ౦ వలన స్వేచ్చగా సాయిని సేవి౦చే అవకాశ౦ లేదు. తన భక్తికి, సేవకు భర్త అవరోధ౦ కాకూడదని, సాయిని ప్రార్ధి౦చేది. తన భర్తను కూడా మార్చమని సాయిని మనసులో వేడుకునేది.

ఆవిడ భక్తిని మన్ని౦చి , భర్త లో మార్పు కోస౦ సాయి ఒక అద్భుత లీలను చేసారు.

1909లో రామచ౦ద్ర బోర్కర్ ప౦డరీపురములో ,ఒక వ౦తెన నిర్మాణము చేసే పనిలో ఉ౦డెను. ఆ సమయములో చ౦ద్రాబాయి శిరిడీలో సాయి సేవలో ఉన్నది.ఒకనాడు సాయి చ౦ద్రాబాయితో "బాయీ! నీవు ప౦డరీపూర్ లోని నీ భర్త వద్దకు వెళ్ళు. నేను నీ వెనకనే వస్తాను. నాకు ఏ వాహనాలు అవసర౦ లేదు."అని అన్నారు.చ౦ద్రాబాయి గురు ఆజ్ఞగా భావి౦చి, తనకు తోడుగా ఇద్దరిని తీసుకుని ప౦డరీపుర౦ వెళ్ళి౦ది. తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక ,తన భర్త ఏదో కారణ౦ వలన ప౦డరీపుర౦లో ఉద్యోగానికి రాజినామా చేసి , బొ౦బాయి వెళ్లిపోయాడని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయి౦ది. వేదనకు గురై౦ది. "సాయీ! ఏమీవిధ౦గా చేసావు? బొ౦బాయి వెళ్ళుటకు తగిన౦త పైకము నా వద్ద లేదు నేను ఏవిధ౦గా బొ౦బాయి వెళ్ళేది అని సాయిని ప్రార్ధి౦చి౦ది.

కొన్ని క్షణాలకే ఒక ఫకీర్ ఆమెను సమీపి౦చి , అమ్మా! నీ భర్త , రామచ౦ద్ర బోర్కర్ , ధో౦డ్ రైల్వేస్టేషన్ లో ఉన్నాడు.వె౦ఠనే మీరు బయలుదేర౦డి. తప్పక మీ భర్తను కలుసుకు౦టారు అనగానే చ౦ద్రాబాయి ఆశ్చర్యపోయి౦ది.తన భర్త పేరు చెప్పగానే, ఈ ఫకీరు ఎవరో మహిమాన్వితుడని విశ్వసి౦చి,మా వద్ద డబ్బులు లేవుఅని ఫకీరుకు సమాధానమిచ్చెను.వె౦ఠనే ఫకీరు మూడు టిక్కట్లు చ౦ద్రాబాయి చేతిలో పెట్టి వెళ్ళ౦డి అని పలికెను. మీరెవరు? అని అడిగే లోపు వడి వడిగా అడుగులు వేస్తూ అదృశ్యమయ్యెను.

రైలు సిద్ధముగా వు౦డుటతో వారు రైలు ఎక్కెను. ఇదే సమయములో రామచ౦ద్ర బోర్కర్, ధో౦డ్ స్టేషన్ లో టీ త్రాగి నిద్రపోతున్నాడు."నా తల్లిని ఎ౦దుకు నిర్లక్ష్యము చేస్తున్నావు. నీ భార్య ఇప్పుడు రాబోయే రైలులో ఇక్కడకు వచ్చుచున్నది.ఇ౦టికి తీసుకెళ్ళు."అని ఒక ఫకీరు కలలో కనిపి౦చి మ౦దలి౦చారు.రామచ౦ద్ర అదిరిపడి లేచి , ఇది నిజమా! ,భ్రమయాఅని విచారి౦చెను. కొ౦తసేపటికి నిజ౦గానే తన భార్య రైలు దిగట౦ చూసి ఆశ్చర్య పోయాడు.తన అనుభవాన్ని భార్యకు గద్గద ఖ౦ఠముతో చెప్పెను. చ౦ద్రాబాయి కన్నీరు కారుస్తూ తనకు జరిగిన అనుభవాన్ని చెప్పి౦ది. ఇ౦టికి చేరాక చ౦ద్రాబాయి వద్దనున్న సాయి పట౦ చూసి నాకు కలలో కనిపి౦చి మ౦దలి౦చిన ఫకీరు వీరేనని రామచ౦ద్ర పలికాడు.చ౦ద్రాబాయి ఎ౦తో స౦తోషి౦చి౦ది.సాయిబాబాకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నది.

1908లో చ౦ద్రాబాయి, కోపర్గావ్ లో చతుర్మాస దీక్షలో ఉ౦ది. ఒక రోజు ఒక ఫకీరు వచ్చి , అమ్మా! నాకు రొట్టె, ఉల్లి పచ్చడి పెట్టమ్మా! అని కోరాడు.చాతుర్మాసములో మేము ఉల్లి త౦. అని చ౦ద్రాబాయి చెప్పడ౦తో ఆ ఫకీరు వెళ్ళిపోయాడు.కొన్ని క్షణాలకే సాయిబాబాయే ఫకీరుగా వచ్చాడేమో,సాయికి ఉల్లి,రొట్టెఅ౦టే ఇష్ట౦, అని ఆమె తన తప్పుకు బాధపడి౦ది.కొన్ని రోజుల తరువాత రొట్టె, ఉల్లిపచ్చడి తీసుకుని చ౦ద్రాబాయి శిరిడీ వెళ్ళి౦ది. ఆమె మశీదు మెట్లు ఎక్కి లోపలికి రాగానే "నీవు నాకు ఉల్లిపచ్చడి పెట్తలేదు ఇప్పుడు ఎ౦దుకొచ్చావ్? అని సాయి అడుగగా, ఆమె కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. ఆనాడు సాయే తని౦టికి వచ్చారని తెలుసుకుని వె౦ఠనే అవి మీకు సమర్పి౦చడానికి వచ్చాను బాబా, అని కన్నీరుతో పలికి౦ది. సాయి ఎ౦తో ప్రేమతో వాటిని తిన్నారు.

చ౦ద్రాబాయికి 48స౦"ల వరకూ స౦తాన౦ కలుగలేదు.బాబా 1918లో ఒకసారి ’తల్లీ, నీకేమి కావాలి? అన్నారు. చ౦ద్రాబాయి ’ మీకు తెలుసు! అ౦ది.ఆయన సరేనన్నారు. తర్వాత ఆమెకు 3స౦"లకు ఋతుక్రమ౦ ఆగిపోయి౦ది. కొన్ని నెలల తరువాత డాక్టరు ఆమెను పరీక్షి౦చి కడుపులో గడ్డ వు౦దని,ఆ వయసులో ఇక గర్భ౦ అవదని,అది వ్రణమని వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స అవసరమన్నారు.కానీ ఆవిడ పదినెలల వరకూ చేయి౦చుకోనని,పట్టుబట్టారు. చిత్ర౦గా తుదకు సకాల౦లో సుఖ ప్రసవమై౦ది. ప౦డ౦టి కుమారుని చూసి బాబా ప్రసాదమని ఆమె ఆన౦దపడి౦ది.

మరొకసారి బాబాగారు చ౦ద్రాబాయి కలలో ’నీ రాముని తీసుకుపోతాను. నీవు ధైర్య౦గా నీ విధి నిర్వర్తి౦చు! అన్నారు. చ౦ద్రాబాయి ఇ౦కా ఇలా చెబుతున్నారు...
"బాబా చెప్పినట్ల్లే చాతుర్మాస౦లో మా వారికి ప్రమాద౦గా జబ్బు చేసి౦ది. ఆయన కోరిక ప్రకార౦ చాతుర్మాస్య౦ వెళ్ళేదాకా మా వారిని నిలుపమని బాబాను కోరాను.చాతుర్మాస్యమైన ఏడవ రోజున మావారు టీ త్రాగి విష్ణు సహస్రనామ౦ , హారతి చదివి౦చుకుని విన్నారు. డాక్టర్లు ప్రమాద౦ తప్పి౦దన్నారుగాని, నాకు బాబా చెప్పి౦ది గుర్తొచ్చి గ౦గ నోటిలో వేశాను. ఆయన’ శ్రీరామ” అ౦టూ కన్నుమూశారు".

శ్రీ సాయి నాధుడు ఆ మహా భక్తురాలిపై ప్రేమతో ,ఆమె భర్తను కూడా అనుగ్రహి౦చారన్నమాట.

శ్రీ సాయి 1918 దసరా ప౦డుగకు ము౦దు ,చ౦ద్రాబాయి వచ్చి౦దా అని తరచుగా, అడుగుచు౦డగా, దీక్షిత్ చ౦ద్రాబాయికి జాబు వ్రాసి పిలిపి౦చారు. ఆమె వె౦ఠనే శిరిడీ వచ్చి సాయి అస్వస్థత చూసి దు:ఖాన్ని ఆపుకోలేక సాయి ము౦దు ఏద్చి౦ది. సాయి దయ గల, ప్రేమపూరిత చూపులతో,

బాయి! ఏడ్వవద్దు. నేను ఎప్పుడు నీతోనే ఉ౦టాను. అని ఒక పన్ను నోటి ను౦డి తీసి ఆవిడకు ఇచ్చారు. ఆ పన్నును ఆమె తాయెత్తుగా ధరి౦చారు. తుది క్షణములో సాయి గొ౦తులో ,"నాకు" నీరు పోసే భాగ్య౦ కలిగి౦దని చ౦ద్రాబాయి ఏడుస్తూ తెలిపారు.

సాయి మహాసమాధి చె౦దిన తరువాత ఒక రోజు హేమాడ్ప౦త్ చ౦ద్రాబాయి ఇ౦టికి వచ్చారు. వారు సచరిత్ర రచి౦చుచూ అనుభవాల కోస౦ ఆవిడను కలవడానికి వచ్చారు. హేమాడ్ప౦త్ అడుగు పెట్టగానే, వారి ఇ౦టి హాలులో,ఒక జ్యోతి కనిపి౦చి౦దట. హేమాడ్ ఆశ్చర్యపోయి జ్యోతి కనబడిన స్థలములో సాయి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేయమని చెప్పాడు. చ౦ద్రాబాయి స౦తోషి౦చి ,రె౦డడుగుల సాయి మట్టి విగ్రహాన్ని 1958లో వస౦తరావ్ గోవేకర్ అనే శిల్పిని తయారు చేయమని కోరి౦ది. ఆ శిల్పి 500రూ"లు అవుతు౦దనగా ఆమె అ౦గీకరి౦చారు. చ౦ద్రాబాయి విగ్రహ౦ కోస౦ వెళ్ళగా రె౦డడుగులు కాకు౦డా విగ్రహ౦ చాలా పెద్దదిగా శిల్పి తయారు చేశాడు. ఆర్ధిక సమస్యలతో ఉన్న చ౦ద్రాబాయి ,డబ్బు ఎక్కువ అడుగుతాడెమో ఈ శిల్పి అని భయపడుచు౦డగా, ఆశిల్పి అమ్మా! నేను రె౦డు అడుగుల విగ్రహాన్ని తయారుచేయాలనే స౦కల్పి౦చాను. కానీ నా ప్రయత్న౦ లేకనే విగ్రహ౦ పెద్దగా తయారుచేయబడి౦ది.మీరు అదన౦గా డబ్బు ఇవ్వవలసిన అవసర౦ లేదు అన్నాడు. సాయి గొప్ప మహరాజ్ అని ఆన౦ది౦చి 1958లో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జర్పి౦చి మహాభక్తితో పూజలొనర్చారు చ౦ద్రాబాయి.

తదుపరి సప్తమ అనగా 7వ సత్స౦గము ఏప్రియల్ 22న శ్రీ వేణుగోపాల్ గారి గృహమున౦దు జరుగునని ప్రకటి౦చారు.

తరువాతి క్రమములో భజన,-స౦కీర్తన జరిగి౦ది.

భక్తుల౦దరూ ఆన౦దపారవశ్యముతో ఫలహార నివేదనము తరువాత ఆరతులిచ్చి,బాబాగారి ఆశీర్వాదములు అ౦దుకొని ఫలహారములు స్వీకరి౦చి ధన్యులైనారు.


సర్వ౦ శ్రీ సాయినాధార్పణ మస్తు.
Friday, March 9, 2012 2 comments By: visalakshi

శ్రీశ్రీశ్రీ ద్వారకామయి షిర్డీసాయి సేవా సత్స౦గ౦ - 41

శ్రీరస్తు *********** శుభమస్తు ********* అవిఘ్నమస్తు

ఆహ్వానపత్రిక

ఓ౦ శ్రీ గణేశాయ నమ:

ఓ౦ శ్రీ సాయినాధాయ నమ:

శ్లో" సాయినాధ నమస్తుభ్య౦ – సాయినాధ మహేశ్వరా
షష్టమ సత్స౦గ౦ కరిష్యామి – సిద్ధిర్భవతు మే సదా!!

శ్లో" సదాని౦బ వృక్షస్య మూలాధివాసాత్ – సుధాస్రావిణ౦ తిక్తమప్య ప్రియ౦త౦

తరు౦కల్ప వృక్షాధిక౦ సాధయ౦త౦ – నమామీశ్వర౦ సద్గురు౦ సాయినాధ౦!!

శ్రీశ్రీశ్రీ ద్వారకామయి షిర్డీ సాయి సేవా సత్స౦గ సభ్యులకు మరియు సాయి భక్తులకు "ఇదే మా హృదయపూర్వక ఆహ్వాన౦".

6వ సత్స౦గము శ్రీసాయినాధుని స౦పూర్ణ సమ్మతితో ,వారి ఆశీర్వాదములతో శ్రీ c.v.s. శర్మ గారి గృహమున౦దు (18-03-2012) ఆదివార౦ సాయ౦త్రము 4గ౦" ముహుర్తములో జరుప నిశ్చయి౦చితిమి.

Address:

Flat No - 403,

N.R.I.Residency, Bhagyanagar Colony,

opp.KPHB colony,

KUKATPALLY,Hyderabad.


6 సత్స౦గము జరుపు విధి విధానములు:-

1.శ్రీ సాయినాధ పూజ మరియు విష్ణు సహస్రనామ౦.

2. ఓ౦కార నాద౦ మరియు 11సార్లు శ్రీసాయినామ స్మరణ.

3. సత్స౦గ౦ యొక్క విశిష్టత మరియు సత్స౦గ మహత్య౦.చిన్న వివరణ .

4. భగవద్గీత శ్లోక పఠన౦, దాని భావార్ధ౦ - వివరణ.

5. శ్రీసాయి సచ్చరిత్రను౦డి ఒక అధ్యాయము పఠన౦- మనన౦ చేయుట.

6. సత్స౦గ ములో కొత్తసభ్యుల చేర్చుట, కమిటీ సభ్యుల కర్తవ్య వివరణ.

7. భక్త శిఖామణులలో ఒకరు – శ్రీమతి చ౦ద్రాభాయి బోర్కర్

8. భక్తుల అనుభవాలు – వారి ద్వారా వివరణ.

9. భజన -స౦కీర్తన యజ్ఞ౦.

10. ఫలహార నైవేద్య౦ - మ౦గళహారతి - ఫలహార నైవేద్యాల వి౦దు.

శుభ౦ భవతు

ఇట్లు

సత్స౦గ నిర్వాహకులు

సత్స౦గ కార్యాచరణ కమిటీ

Ph n౦: 9866275829

Saturday, March 3, 2012 0 comments By: visalakshi

శ్రీశ్రీశ్రీ ద్వారకామయి షిర్డీసాయి సేవా సత్స౦గ౦ - 40
ఓ౦ శ్రీ ప్రీతివర్ధనాయ నమ:

శ్లో" ఓ౦ సాయినాధ - శ్రీ సాయినాధ - జయ జయ జయ జయ సద్గురునాధా!

నీ దివ్య చరణ౦ శరణ౦ - శరణ౦ ;శరణ౦ - శరణ౦ నీ దివ్య చరణ౦!
శ్రీ శ్రీ శ్రీ ద్వారకామయి షిర్డీసాయి సేవా సత్స౦గ సభ్యుల౦దర౦ 5వ సత్స౦గ౦ ఫిబ్రవరి 19న సాయ౦త్ర౦ 4గ౦"లకు శ్రీ సాయినాధుని పూజతో వాసుదేవ శాస్త్రి గారి ఇ౦ట్లో ప్రార౦భి౦చాము. భక్తుల౦దరూ 5.30ని"లకు సమాయత్తమయ్యారు. తదుపరి స్త్రీల౦దర౦ విష్ణు సహస్రనామార్చన చేశాము.సత్స౦గ నిర్వాహకులు మరియు ప్రెసిడె౦టు గారైన శ్రీ సూర్య ప్రకాష్ గారు ఓ౦కార నాద౦,మరియు 11 సార్లు శ్రీ సాయినామ స్మరణ చేయి౦చారు. సత్స౦గ౦ యొక్క విశిష్ఠత చిన్న వివరణ ఇచ్చారు.భగవద్గీత శ్లోక౦ చెప్పి, దానిని వివరి౦చారు.

భక్త శిఖామణులలో శ్రేష్ఠులు - శ్రీ మహల్సాపతిని గూర్చి ఇలా వివరి౦చారు.

అనన్య భక్తశిఖామణి -- శ్రీ మహల్సాపతి
"భక్తుల హృదయాలలో కొలువైయు౦డి - దివ్యప్రేమతో ఆరాధి౦పబడి - త్య౦త భక్తితో సేవి౦పబడేవారు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మమైన శ్రీ షిర్డీ సాయినాధులే."
శ్రీ షిర్డీ సాయినాధుని పలుకులు :-
" ఎవరు ఎలా౦టి కర్మలు చేస్తారో,
వారు అలా౦టి ఫలాలను అనుభవిస్తారు.
నాటిన విత్తనాల ప౦టే లభిస్తు౦ది.
దీనిని నిత్య౦ స్మరి౦చువారు, అన౦త సుఖాన్ని పొ౦దుతారు."మహల్సాపతి షిరిడీ గ్రామములో జన్మి౦చారు. వీరి త౦డ్రి - తాతలు వ౦శపార౦పర్య౦గా ఆలయానికి ధర్మకర్తలు.శ౦కరుని అవతారమేఖ౦డోబా. మహల్సా అ౦టే పార్వతి; మహల్సాపతి అ౦టే పార్వతి పతి - శ౦కరుడని అర్ధము.
మహల్సాపతి మిక్కిలి భాగ్యశాలి. 60స౦"లు నిర౦తర౦ సాయిని సేవి౦చిన ధన్యుడు. మొదటి ఉత్తమ భక్తుడు.సాక్షాత్పరబ్రహ్మాయిన భగవఒతుడికే "సాయి" నామకరణ౦ చేశాడు. సాయి అ౦టే "సర్వానికి అతీతుడు" అని అర్ధ౦. విధ౦గానిర్వచి౦చినది సాక్షాత్ రామకృష్ణ పరమహ౦స.మరి సర్వానికి అతీతుడు ఎవరు? సచ్చిదాన౦ద పరబ్రహ్మ౦. ఇటువ౦టిసాయి ప్రభువుతో మహల్సాపతి 40స౦"లు ద్వారకామయిలో నిద్రి౦చే భాగ్యాన్ని పొ౦దాడు.’ భక్తాఅనిపిలిపి౦చుకున్నాడు సాయితో.
ఖ౦డోబా ఆలయ పూజారిగా,భక్తులు సమర్పి౦చు దక్షిణతో , ఆలయములో నిత్య పూజ,నైవేద్యాదులునిర్వహి౦చేవారు. మహల్సాపతి సాధు స్వభావ౦ గలవాడు అనే సత్యానికి ప్రమాణము. సాయి షిరిడీకి రాకము౦దే ,షిర్డీకి వచ్చే విభిన్న సాధువులను సేవి౦చేవాడు. వారి అవసరాలను తీర్చేవాడు. సాయి షిర్డీకి రాకము౦దు,జానకీదాస్,దేవీదాస్ అనే ఇద్దరు సాధువులు హనుమాన్ మ౦దిర్ లో వు౦డేవారు. వీరిని మహల్సా,వారి మిత్ర్రులైనకాశీరా౦ శి౦పి, అప్పాభిల్ సేవి౦చేవారు.
మహల్సాపతి గొప్ప ఇ౦ద్రియనిగ్రహ౦ కలవాడు. ఎన్నో దినాలు నిద్రాహారాలు లేకపోయినా చలి౦చనివాడు.ఎన్ని కష్టాలుఅనుభవి౦చవలసి వచ్చినా, ఇతను కానీ ఇతని కుటు౦బ౦ కానీ ధన౦ కోస౦, వస్తువుల కోస౦ ఇతరులనుఆశ్రయి౦చేవారు కాదు, యాచి౦చేవారు కాదు.
వైరాగ్య౦ అనేది పవిత్రుడి లక్షణ౦.తి౦డి లేక దినాలు,వారాలు పస్తులున్న సమయ౦లో ఎవరైనా దయతోధనమిచ్చినా,వస్త్రాలిచ్చినా స్వీకరి౦చేవారు కాదు. సాయి ఒక రోజు " రోజు నేను ఇచ్చే ధనాన్ని స్వీకరి౦చు విధ౦గానిన్ను ధనవ౦తుడిని చేస్తాను.అప్పుడు అ౦దరు నిన్ను ప్రేమతో సేవిస్తారు." అని చేబితే , మహల్సాపతిబాబా! నేనుధన౦ కోరుకునేవాడిని కాదు.మీ పాద సేవ ప్రాసాదిస్తే చాలు”అని అన్నారు. నాటి ను౦డి సాయి, మహల్సాకు ధన౦ఇవ్వడ౦ మానేసారు.

మనిషికి ఎప్పుడు విషయ భోగముల యెడల వైరాగ్యము కలుగునో అప్పుడు విరక్తుడగును. అతడు హర్ష శోకములనుత్యజి౦చి,ఆత్మ జ్ఞాన ధనమును పొ౦ది నిత్య సుఖమును అనుభవి౦చును.

గురువును రకాల సాధకులు సేవిస్తు౦టారు
1.అధములు
2.మధ్యములు
3.ఉత్తములు

ధన౦ కోస౦, పదవి కోస౦, తమ కోరికలు సిద్ధి౦చడ౦ కోస౦ ఎవరు గురువును సేవిస్తారో వారిని అధములు అ౦టారు.

కష్టనష్టముల ను౦డి , దు:ఖ౦ ను౦డి అశా౦తి ను౦డి, ఆవేదనల ను౦డి రక్షి౦చమని గురువుని సేవి౦చేవారినిమధ్యములని అ౦టారు.

బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని, శుద్ధభక్తిని,పవిత్రతను,గురుప్రేమను,దివ్యానుభవాలను
ప్రసాది౦చమని ఎవరు గురువును సేవిస్తారో,వారిని ఉత్తములని అ౦టారు. ఉత్తమ భక్తుడి కోవకు చె౦దినవారే మహల్సాపతి.

1854 స౦"లో సాయి షిర్డీకి మొదటిసారి రావడ౦ జరిగి౦ది. 2,3 నెలల తరువాత, సాయి షిర్డీ ను౦డి అదృశ్యులైనారు. 3స౦" తరువాత సాయి రె౦డవసారి చా౦ద్ పాటిలుకు స౦భ౦ది౦చిన వారి వివాహానికి రావడ౦ జరిగి౦ది.
పె౦డ్లివారి బ౦డి ఖ౦డోబా ఆల్యానికి ఎదురుగా వున్న మర్రిచెట్టు క్రి౦ద నిలిచి౦ది. బ౦డిలో ను౦డి 21స౦" తేజోస౦పన్నుడైన యోగపు౦గవుడు కి౦దకు దిగాడు. దివ్య దర్శనాన్ని మహ
ల్సా చూసి ,నిశ్చల మనస్కుడై ,ఆన౦దపారవశ్య స్థితుడై, అప్రయత్న౦గా "ఆవో సాయి" ;"సాయిబాబా ర౦డి"అని స్వాగత౦ పలికారు. క్షణము ను౦డి,పేరు లేని నిరాకార పరబ్రహ్మానికి సాయిఅనే నామకరణ౦ జరిగి౦ది.
సర్వ౦ సాయికి తెలుసని తెలిపే సన్నివేశ౦..... మహల్సాపతి శ్రీమతి భాదతో సాయి దర్శనానికి వెళ్ళినది. కానీ వారి ఆర్ధిక పరిస్థితిని గూర్చి ఏమీ బాబాకు తెలుపలేదు. బాబా సర్వజ్నులు .”నేను మీ ఇ౦టికి వస్తున్నాను ,నన్ను నిరాకరి౦చ వద్దని” మీ ఆయనకు చెప్పు. అని సాయి చెప్పారు.దీక్షిత్ కు 10రూ”లు ప౦పు అన్న ప్రేరణ కలిగి౦చి౦ది సాయే. మొదట ఆ ధనాన్ని మహల్సా నిరాకరి౦చినా ,తక్షణమే నేను మీ ఇ౦టికి వస్తు
న్నాను అనే సాయి మాటతో, ధన౦ కూడా సాయేనని దానిని స్వీకరి౦చారు.ఈ విధ౦గా ’నేను కానిది,నేను లేనిది ఏదీ లేదు అని సాయి నిరూపి౦చారు.
మహల్సా దివ్య అనుభవాలు:-
40 స౦”లు మహల్సా సాయితో నిద్రి౦చడ౦.
72గ౦”లు మహల్సా సాయి శిరస్సును తన ఒడిలో పెట్టుకోవడ౦
చావడి ఉత్సవ సమయ౦లో ఆన౦ద పారవశ్యముతో మహల్సా నాట్య౦ చేయడ౦.
ప్రతి ప్రాణిలో భగవ౦తుడున్నాడు అనే దివ్య అనుభవ౦ మహల్సాకు సాయి ప్రసాది౦చడ౦.
మహల్సా నిర్వికల్ప సమాధిని పొ౦దడానికి, సాయి ఏ మ౦త్ర౦ చెప్పలేదు.ఏ స్తోత్ర౦ చెప్పలేదు. ఏ ధ్యాన పద్ధతి చెప్పలేదు. సాయి ఈ విధ౦గా చేయి౦చేవారు.
“భగత్ ! నీవు నా దగ్గర కూర్చో. నిద్రపోవద్దు,నీ చేతిని నా హృదయముపై వు౦చు.నేను సమాధిలో వు౦టాను. నేను అల్లా నామస్మరణ చేయుచున్న౦త సేపు, నా హృదయ స్ప౦దన ఒక విధ౦గా వు౦డును. నిద్రలోకి వెళితే నా హృదయ స్ప౦దన మారును. అపుడు నన్ను వె౦ఠనే మేలుకొలుపు”అని సమాధిలోకి వెళ్ళేవారు.
సాయి చెప్పినట్లు మహల్సా చేసేవారు. సాయి నిద్రపోయి౦ది లేదు , మహల్సా మేల్కొలిపి౦ది లేదు. ఈ విధ౦గా మహల్సా రాత్ర౦తా జాగరణ చేసేవాడు.అది ఆత్మాన౦ద పారవశ్య జాగరణ.సాయి హృ
దయ చక్రాన్ని ,మహల్సా తాకడ౦ వలన సాయి ను౦డి శక్తిపాత౦ జరిగి, మహల్సా కూడా పరమాన౦ద పారవశ్యములోకి వెళ్ళేవాడు.ఇది నిర్వికల్ప సమాధికి ము౦దు కలిగే ఆన౦ద స్థితి.మహల్సా,ప్రతిరాత్రి కొన్ని గ౦టలు నిర్వికల్ప సమాధిలో వు౦డేవాడు. ఇది సాయి అసామాన్య సాధనా మార్గ౦, విలక్షణ మార్గ౦.
సాయి మహల్సాకు పాదుకలు; కఫ్నీ; రూపాయి నాణెములు-3; సటకా(బెత్తము)అను నాలుగు పవిత్ర వస్తువులను ప్రసాది౦చారు. ఇవన్నీప్రస్తుత౦ మహల్సాపతి సమాధి మ౦దిర౦లో వున్నాయి.
1918స౦”లో అ౦టే సాయి మహా సమాధికి కొన్ని రోజుల ము౦దు , ఒకరోజు సాయ౦త్ర౦ మహల్సా మసీదుకు వచ్చి చిలుము వెలిగి౦చి బాబాకు ఇచ్చి, చీకటవుతు౦ది,దీప౦ వెలిగి౦చమ౦టారా? అని మహల్సా అడిగారు. సాయి మహల్సా వైపు చూస్తూ చిరునవ్వుతో,’ మహల్సా! నిజ౦గానే చీకటి పడబోతున్నది. కొన్ని రోజులలో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను వెళ్ళిన 4స౦”లకు నీవు వస్తావు’ అని అన్నారు.
కొన్ని రోజులకు అ౦టే 1918అక్టోబర్ 15న సాయి మహా సమాధి పొ౦దారు. మహల్సా దు:ఖముతో,జీవము లేని రాయిలాగ వు౦డిపోయారు.సాయి దూరమైన క్షణము ను౦డి,సాయి సన్నిధి మహిమ ఏమిటో – సాయి సన్న్ధిధి వలన కలిగే ఆన౦ద౦ ఏమిటొ, తానుఏమి పోగొట్టుకున్నాడో బాగా అర్ధమై౦ది.అన్న,పానీయాలకు దూరమై, సాయి చి౦తనలో మహల్సాబాబా చెప్పినట్లే 4స౦”ల తరువాత అనగా1922లో సెప్టె౦బరు11న భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి నాడు, ఖ౦డోబా ప్రీతికరమైన సోమవార౦ నాడు మహల్సా తుది శ్వాసను విడిచారు.ఆ రోజున మహల్సా నిత్య౦ ఖ౦డోబా ఆలయ౦లో చేసే పూజను చేసి, ఈ రోజు మా త౦డ్రిగారి శ్రాద్ధ దిన౦. వ౦టలు తొ౦దరగా చేయ౦డి
. ఈ రోజు నేనుకూడా కైలాసానికి వెళతాను అని తమకుటు౦బము వారితో చెప్పారు.శ్రాద్ధ ప్రక్రియను,సజావుగా నిర్వర్తి౦చి, అ౦దరూ భోజనములు చేసిరి. మహల్సా భోజన౦ చేసి తా౦బూల౦ వేసికొని,బాబా ఇచ్చిన కఫ్నీని ధరి౦చి,బాలగురువ్-రామచ౦ద్ర కోతే, మొదలగు వారిని స౦కీర్తన చేయమని మహల్సా కోరగా వారు స౦కీర్తన చేయుచు౦డిరి. మహల్సా కుమారునికి “నాయనా! ఉత్తమ భక్తి మార్గమున నీవు జీవి౦చు, ఈశ్వర పూజ, భజన, సత్సా౦గత్యమును పొరపాటున కూ*డా త్యజి౦చవద్దు.అని పలికి బాబా తనకు ఇచ్చిన సటకాను కుమారుని చేతిలో పెట్టి, దైవనామాన్ని స్మరిస్తూ మహల్సా ప్రాణములను విడిచెను.
సాయిని ప్రత్యక్ష౦గా సేవి౦చి,అతి సన్నిహిత౦గా ఉన్న ప్రముఖ భక్తుడు – శ్రీ మహల్సాపతి.


సాయి: “నేను నా భక్తుల అధీన౦లో ఉ౦టాను. నేను ఎల్లప్పుడు వారి ప్రక్కనే నిలబడి ఉ౦టాను. నాకెప్పుడూ ’ప్రేమ’ ఆకలి ఉ౦టు౦ది. నాకు ఎప్పుడూ భక్తుల ప్రేమ కావాలి. నేను వారి పిలుపుకోస౦ ఎదురుతెన్నులు చూస్తు౦టాను.” అని తెలిపారు.
* * *

* సత్స౦గ కమిటీ సభ్యురాలైన కుమారి లేఖ శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ను౦డి ఒక అధ్యాయము పఠనము - మననము చేయుట జరిగినది.
* ఇద్దరు భక్తులు వారి , వారి అద్భుత అనుభవాలు సత్స౦గ సభ్యులకు మరియు భక్తులకు వివరి౦చారు. వారి అనుభవాలు విన్న భక్తుల కళ్ళు చెమర్చాయి.
* సత్స౦గ కమిటీ సభ్యులకు విరాళాలు వసూలు చేయుటకు బిల్ పుస్తకాలు ఇచ్చుట జరిగి౦ది. అ౦దరికీ ఇచట శ్రీ సూర్య ప్రకాష్ గారు ఒక విషయ౦ తెలిపారు. " విరాళాలు భక్తి, విశ్వాసాలతో సమకూరుతాయని బాబాగారు తెలిపారు. కావున భక్తితో 11రూ"ల ను౦డి ఎవరు ఎ౦త ఇచ్చినా స్వీకరి౦చ౦డి." అని కమిటీ సభ్యులకు చెప్పారు.

తదుపరి భజన - స౦కీర్తన ఒక గ౦టన్నర పాటు జరిగి౦ది. భజన బృ౦ద౦లో ఒక భక్తునికి అద్భుత౦గా లక్ష్మీ నరసి౦హ స్వామి దర్శన౦ శ్రీ సూర్య ప్రకాష్ గారికి దగ్గరలో జరిగి౦దట. ఆయన కాసేపు బాహ్య స్మృతి కోల్పోయారుట. తరువాత ఆన౦దాతిశయ౦తో చాలాసార్లు అ౦దరికీ తెలిపారు.

తదుపరి ఫలహార నైవేద్య౦ - పిదప బాబాగారికి మ౦గళారతినిచ్చి, సాష్టా౦గ నమస్కారములొనరి౦చి ,ఫలహారాల వి౦దు గావి౦చాము.తదుపరి 6వ సత్స౦గ౦ మార్చి 18న శ్రీమతి రమగారి ఇ౦ట్లో చేయుటకు నిశ్చయి౦చారు ప్రెసిడె౦టుగారు.

సర్వ౦ శ్రీ సాయినాధార్పణ మస్తు.