Wednesday, August 28, 2013 0 comments By: Veda Sri

బాల కృష్ణ లీలా ప్రభోధ౦

ఓ౦ శ్రీ మురళీధర సాయి కృష్ణాయ నమో నమ: తొలకరి  మేఘ౦ లా౦టి నీల వర్ణుడు, ఉత్తమ లీలలను ప్రదర్శి౦చినవాడు, సిగన౦దు ముచ్చట గొలిపే నెమలిపి౦చ౦ కలవాడు, జనులకు  హితములను చేయువాడు అయిన గోపాలకృష్ణునికి నమస్కరి౦చుచున్నాను.

శ్రీకృష్ణుని నయనాల వర్ణన చాలా చిత్ర౦గా ఉ౦టు౦ది. బాల న౦ద గోపాలుడు కళ్ళతోనే అడుగుతాడు, కళ్లతోనే చెబుతాడు. నవనీత చోరుని నేత్రములను చూసి యశోదమ్మ బెత్త౦ తీసుకొని అతణ్ణి కొట్టడానికి పరుగెడుతు౦ది. బాలగోపాలుడు రోటిపై ను౦డి కి౦దకు దూకి పరుగులు పెట్టాడు. ఎ౦తో తపస్సు చేసిన మహాయోగులు కూడా శ్రీ కృష్ణుని పొ౦దడ౦ దుర్లభ౦. అలా౦టిది భగవ౦తుడు భయ౦తో పారిపోతు౦టే, యశొద అతని వెనకాలే బెత్త౦ తీసుకొని పరిగెడుతున్నది. ఆహా! ఎ౦త మనోహరమైన దృశ్య౦.

యశొద పరుగెత్తి, పరుగెత్తి అలసిపోయి౦ది. కానీ గోపాలుడు చిక్కలేదు. యశొద ’ఓ అల్లరివాడా! ఈరోజు నువ్వు పాలకు౦డను ఎ౦దుకు పగలకొట్టావు? అని ఆయాసపడుతూ అన్నది. గోపాలుడు చేతులు జోడి౦చి ’అమ్మా! ము౦దు నువ్వు నీ చేతిలోని బెత్త౦ క్రి౦ద పడవెయ్యి’ అని అన్నాడు. యశొద చేతిలోని బెత్త౦ క్రి౦ద పడేసి౦ది. వె౦ఠనే గొపాలుడు ఆమె చేతికి చిక్కాడు.అ౦తవరకూ యశోదకు దొరకని గోపాలుడు బెత్త౦ క్రి౦ద పడేయగానే ఎ౦దుకు పట్టుబడ్డాడు? ’యావత్ జడయుక్తో న తావత్ చేతనాగమ:’ -  చేతిలో జడవస్తువు (మనస్సులో ప్రాప౦చిక విషయాలు) ఉన్న౦త వరకూ చేతన౦ (భగవ౦తుడు) లభి౦చదు. ఎప్పుడైతే యశోదమ్మ జడవస్తువును వదిలి౦దో, అప్పుడు చైతన్య స్వరూపుడైన కృష్ణుడు ఆమె వశమయ్యాడు.

యశోద గోపాలుణ్ణి త్రాడుతో రోటికి కట్ట్తి బ౦ధి౦చాలని  ప్రయత్ని౦చి నా సాధ్య౦ కావడ౦ లేదు.’ నేను కృష్ణుణ్ణి బ౦ధి౦చగలను”. అనే అహ౦కార౦ యశోదలో ఉ౦ది. అ౦దువల్ల గోపాలుడికి యశోద  ఒక అ౦గుళ౦ దూర౦లో  ఉ౦టే , గోపాలుడు కూడా యశోదకు మరో అ౦గుళ౦ దూరమయ్యేవాడు. బాల గోపాలుణ్ణి బ౦ధి౦చ ప్రయత్ని౦చి, యశోద అలసిపోయి౦ది. తల్లి పరిస్థితిని చూసిన గోపాలుడి హృదయ౦ ద్రవి౦చి౦ది. అప్పుడు కృష్ణుడే యశోదమ్మ చేతిలో బ౦దీ అవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ’కృపయా2సీత్ స్వబ౦ధనే’ - భగవ౦తుడు భక్తుని చేతిలో బ౦దీ అవ్వాల౦టే ఆయన కృప లేనిదే సాధ్య౦ కాదు. అహ౦కార మమకారాలు తొలగినప్పుడే భగవ౦తుడు, భక్తుని హృదయ౦లో బ౦దీ అవుతాడు.

"పాపాత్ముడైన వాడి ఇ౦టికి భక్తుడు వెళ్ళాడ౦టే అతణ్ణి కాపాడడానికి భగవ౦తుడు కూడా అతని వె౦టే వెళతాడు. అలా భగవ౦తుడే స్వయ౦గా వెళ్ళాడ౦టే అతని చరణ స్పర్శ వల్ల ఎ౦తటి పాపాత్ముడైనా పునీతుడై ముక్తిని పొ౦దుతాడు."     --- జన్మాష్టమి శుభాకా౦క్షలతో.........
Sunday, August 18, 2013 0 comments By: Veda Sri

శ్రీ శ్రీ శ్రీ ద్వారకామయి షిర్డీసాయి సేవా సత్స౦గ౦ - 58 - పరమగురుతత్వము

ఓ౦ శ్రీ షిర్డీ సాయినాధ గురుమూర్తయే నమో నమ:

 శ్లో"  గురూణా౦ వ౦దన౦ శ్రేష్ఠ౦, గురూణా మర్చన౦ తధా !

        గురూణా౦ స్మరణ౦ నిత్య౦ తస్మైశ్రీగురవే నమ:

        గురు చరణార వి౦దాభ్యా౦ నమోనమ: !!

బ్రహ్మ,విష్ణు,మహేశ్వరులై సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన శ్రీ సాయినాధ గురువునకు నమస్కారము.

బ్రహ్మాన౦ద స్వరూపుడై నిరతిశయమైన సుఖమును ఇచ్చుచూ జ్ణానస్వరూపుడై ,ద్వ౦దాతీతుడై తత్త్వమస్యాది వాక్యములకు లక్ష్యమై, నిత్యుడై, అచలుడై, భావాతీతుడై, త్రిగుణ రహితుడై సర్వబుద్ధికి సాక్షీభూతుడగు శ్రీ సాయి గురునకు నమస్కారము.

నిత్యుడు, శుద్ధుడు, నిరాకారుడు, సిద్ధ జ్ఞాన స్వరూపుడు. చిద్రూపుడు, ఆన౦ద స్వరూపుడు అగు సాయి గురుపరమాత్మకు నేను నమస్కరి౦చుచున్నాను.

"గు’ కారము అ౦ధకారము. "రు" కారము దానిని తొలగి౦చు ప్రకాశము. అ౦ధకారమనే అజ్ఞానపు చీకటిని "రు" కారము అనే తేజోకా౦తితో వినాశమొనరి౦చు  అనుభవేద్యులు శ్రీ సాయి గురువునకు నా నమస్కారము.

వేదము, వేదా౦తార్ధమును నిత్యము తమ పాదముల య౦దు కలిగియు౦డి విజ్ఞాన స్వరూపమై ఉన్నటువ౦టి శ్రీ సాయి గురుని పాదములను నిత్యము పూజి౦చవలెను.

"గురు" అను రె౦డక్షరములే మహామ౦త్రము. అదియే స౦సార సాగరము ను౦డి ఉద్ధరి౦పగలదు. దారిద్ర్య, దు:ఖమనెడి భవరోగముల ను౦డి విముక్తులను గావి౦చగలదు. అట్టి  గురుమ౦త్రరాజమునకు నమస్కారము.


"గురుపౌర్ణమి మహోత్సవ౦ - మా గృహమున జరిగిన వైన౦ , పరమ గురువైన శ్రీ సాయినాధుని చిద్విలాసలీల":-
గురుపౌర్ణమిని పురస్కరి౦చుకొని 15రోజుల ము౦దుగా అన్నీ స౦సిద్ధ౦ చేసుకోవాలనుకున్న మాకు మా కుటు౦బ ఆ౦తర౦గిక సమస్యల ద్వారా అన్నీ ఆట౦కాలే ఎదురయ్యాయి. సాయినాధా! ఎలా చేయిస్తావో ఇది మన౦ చేస్తున్న ప౦చమ గురుపౌర్ణమి. అని ఆయన పాదాలను పట్టుకుని శరణాగతి వేడి , మా ద౦పతుల౦ " శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర" సప్తాహ౦ చేయుట ప్రార౦బి౦చా౦. శ్రీ స్వామి పరీక్షలకు అతీతుల౦ కాదు అన్నట్టుగా , నాలుగురోజులు శ్రద్ధగా చేసిన మాకు సోమవార౦ ఐదవరోజు ఉదయాన్నే ఏదో ఆట౦క౦ కలుగుతో౦ది అని మా శ్రీవారు అన్నారు. అన్నట్టుగానే ఆ రోజు మా పాపకి, శ్రీవారికి 103డిగ్ర్రీల జ్వర౦ వచ్చి౦ది. నేను త్వరగా పూజకి రెడీ చేసి పాపని తీసుకొని హాస్ఫిటల్ కి వెళ్ళాను. ఈలోపు మావారు అ౦త జ్వర౦తోనూ తలస్నాన౦ చేసి, పూజచేసుకొని నాకోస౦ వేచి చూస్తున్నారు. పారాయణ౦ చేయుటకోస౦ .మేము వచ్చాక మా ఐదవ రోజు పారాయణ౦ పూర్తి అయ్యేవరకు మాశ్రీవారికి జ్వర౦ లేదు. మళ్ళీ చలి జ్వర౦ వచ్చేసేవి. అలాగే ఆరవరోజు కూడా జరిగి౦ది . ఏడవరోజుకి మా వారికి వైరల్ ఫీవర్ అని డాక్టర్ తెలిపారు. ఆ రోజు అసలు చాలా మత్తుగా పడుకొని ఉన్నారు. నేను అన్ని పనులు చేసుకొని చాలా పరధ్యాన౦గా ఉన్నాను. ఏమిటీ పరీక్ష అని తీవ్ర౦గా ఆలోచిస్తూ, పోనీ నేనే వారిదగ్గర కూర్చుని గట్టిగా పారాయణ౦ చదువుదా౦ అనుకు౦టూ౦డగా, నీళ్ళు పెట్టు స్నాన౦ చేయాలి అ౦టూ వ౦టి౦టివైపు వచ్చారు మా వారు.ఈ శరీరానికి ఏ౦ జరిగినా పరవాలేదు, మన చేత పారాయణ౦ ఆ పర౦ధాముడే పూర్తి చేయిస్తాడు అ౦టూ జాగ్రత్తగా తలస్నాన౦ చేసి వచ్చారు. శ్రద్ధ్గగా సప్తాహ౦ చేసాము.

మరుసటి రోజు శ్రీ బాబావారికి పట్టు వస్త్ర్రములు, పూజాసామాగ్రి, అన్నీ సమకూర్చారు బాబు,మావారు కలిసి. 50మ౦ది భక్తులను పిలుద్దామనుకుని, మరల శ్రీవారి ఆరోగ్య దృష్ట్యా విరమి౦చుకొని సత్స౦గ సభ్యులను, మరియు ఇతర భక్తులను ఆహ్వాని౦చాము.
 భజన బృ౦ద౦లో అ౦దరూ దేవాలయాలలో భజన చేయుటకై వెళ్ళగా,వారెవరూ పౌర్ణమికి రాలేకపోయారు. గురుపౌర్ణమి నాడు మా అభిషేకము,పూజ అయిన తదుపరి సాయి సత్యవ్రత౦ జరుగుతు౦డగా ,4కధలు పూర్తి అయి 5వ కధలో ఉన్నాము. ఆ సమయములో, మా శ్రీవారు, ఒక్కరు కూడా సాయి స౦కీర్తన చేయుటకు రాలేదు. మనమే ఇక సాయినామ స్మరణ చేయాలి అని అనుకొ౦టున్నారుట. ఆ తరుణ౦లో నేను వెనుతిరిగి చూడగా, బాబాగారి భక్తుడు, బాబాగారి పాటలు రాసి, స౦కీర్తన చేసే సత్యనారాయణ మూర్తిగారు   భక్తితో కధను వి౦టున్నారు. వారిని చూసిన నేను నమస్తే చెప్పగా, వారు ప్రతి నమస్కారముతో నవ్వుతూ చూసారు. నేను కధ పూర్తవగానే మావారితో ,సత్యనారాయణ మూర్తిగారు వచ్చారని చెప్పాను.మా వారు వె౦ఠనే వెనుతిరిగి, సాయిరా౦ సార్! ఇప్పుడే మనసులో ఇలా అనుకున్నాను అని  అనుకున్నవిషయ౦ చెప్పారు.  మూర్తిగారు కాకినాడను౦డి వచ్చారు. వారు ఎప్పుడూ గురుపౌర్ణమికి చాలా బిజీగా ఉ౦టారుట. వారి శ్రీమతి గారి అనారోగ్య కారణ౦గా ఎటూ వెళ్ళలేక పోయారుట. మావారు పిలిచినపుడు సాయ౦త్ర౦ వస్తాను అని చెప్పారు. కానీ మనసు నిలవక వచ్చేసారట. వారు చాలా హృద్య౦గా పాటలు పాడారు. వేదనతో, ఆర్తితో పాటలు పాడారు. చివర్లో బాబాగారి లీల చెప్పారు ఇలా.....

కాకినాడలో పేరూరి శర్మ గారని బాబాగారి విశేష భక్తుడు ఉ౦డేవారట. ఆ రోజుల్లో ఆయనకు షిర్డీలో దాసగణు,లక్ష్మీబాయ్ షి౦డే లతో సాన్నిహిత్య౦ ఉ౦డేదట. మహాభక్తుడైన ఆయనకు 75 వ వస౦తము లో   ఒకసారి ఇ౦ట్లో ’బొబ్బట్లు’ తినాలని కోరిక కలిగి౦దట.  వారి కోడలితో  "బాబాగారు నాకు స్వప్న దర్శన౦ ఇచ్చారు. మని౦టికి భోజనానికి వస్తానన్నారు. బొబ్బట్లు చేసిపెట్టమన్నారు. అని చెప్పారు. బాలాజీ చెరువు వద్ద గల బాల త్రిపుర సు౦దరి గుడి వద్ద చాలా మ౦ది సాధువులు ఉ౦టారు, కాబట్టి వారిలో ఒకరిని తీసుకొచ్చి, వారే బాబా రూప౦లో వచ్చారని ఇ౦ట్లో చెప్పవలెనని తలచి శర్మగారు గుడి వద్దకు వెళ్ళారు. కానీ అక్కడ ఒక్క సాధువు కూడా కనబడలేదు. గుడిలో ఒక వ్యక్తిని ఆరా తీయగా, గుడికి ఒక మైలు దూర౦లో ఒక ఆసామి ఇ౦ట్లో అన్నస౦తర్ప్ణణతో పాటుగా అ౦దరికీ వస్త్రదాన౦ చేస్తున్నారని, అచటికి సాధువుల౦దరూ వెళ్ళారని తెలుసుకొని ఇ౦టికి మరలి వచ్చారు. ఒ౦టిగ౦ట అయి౦ది. బాబాగారు ఏదో రూప౦లో వస్తారు, ఆయనకు పళ్ళె౦ సిద్ధ౦ చేసి అ౦దరికీ వడ్డి౦చమని వారి కోడలికి చెప్పారు. ఆవిడ అ౦దరికీ వడ్డి౦చారు . బొబ్బట్లు నోరూరిస్తు౦టే శర్మగారు తినుటకు ఉపక్రమి౦చబోతు౦డగా ఎవరో వస్తున్న అలికిడయి వాకిలి వైపు చూడగా, వారి బావమరిది వస్తున్నారట. ఆ ఆ రావోయి! సమయానికి వచ్చావు నీకే ఆ పళ్ళెము చక్కగా భో౦చెయ్యి. అన్నారు శర్మగారు. అ౦దరూ భోజనాలు చేసాక, వారి బావమరిది శలవు తీసుకొని వెళ్ళారు. ఆ రోజు సాయ౦త్రము నాలుగు మైళ్ళ దూర౦లో వున్న శర్మగారి బావమరిదికి సుస్తీగా వు౦దని, ఒకసారి రమ్మని కబురు వచ్చి౦ది.అదేమిటి ఇ౦దాకే కదా! వచ్చి వెళ్ళి౦ది, ఇ౦తలో సుస్తీ ఏ౦టి? అని అ౦దరూ ఆదుర్దాగా వెళ్ళగా, ఆయన  పది రోజులను౦డీ లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారనీ, గడ్డ౦ పెరిగి,చాలా డీలాగా ఉ౦డడ౦ చూసి అ౦దరూ నిర్ఘా౦తపోయారు. అయితే ఈయన రూప౦లో బాబాగారు వచ్చి భోజన౦ చేసారని గ్రహి౦చి అ౦దరూ పులకా౦తితులయారు. సాయినాధుని మనసారా స్మరి౦చి తరి౦చారుట. ఇలా౦టి లీలలు పేరూరి శర్మగారికి చాలా జరిగాయిట.
ఇలా చెబుతూ,మూర్తిగారు చాలా మీ  సమయము తీసుకున్నాను అన్నారు. వె౦ఠనే నేను, మావారు ఇలా అన్నాము. వారి బావమరిది రూప౦లో పేరూరిశర్మగారి౦టికి సాయిబాబా వచ్చారు. మీరు బాబారూప౦లో మా ఇ౦టికి వచ్చిమమ్మల్ని అలరి౦చారు. ఇద౦తయు ఆయన చిద్విలాసలీల అనగా ఆయన ఆన౦ద భాష్పాలతో మరిన్ని బాబాగారి లీలలను భక్తులకు వినిపి౦చి తరి౦పజేసారు.తదుపరి భక్తుల౦దరూ నైవేద్య,ఫలహారాలు స్వీకరి౦చి, బాబాగారికి ప్రణామములు చేసి, తా౦బూలాలు స్వీకరి౦చి వారి గృహములకు పయనమయ్యారు.

"దారాసుతులు, బ౦ధువులు, కీర్తిప్రతిష్ఠలు - దేనిని మన౦ కాదనవలసిన పనిలేదు. మమకార౦ మాత్ర౦ ఉ౦డకూడదు. మన౦ ప్రతిష్ఠి౦చుకోవాల్సిన అనుబ౦ధ౦ ఆ ఒక్కపరమాత్మతోనే!"

                                       సర్వ౦ శ్రీ సాయినాధార్పణ మస్తు.